អំពីយើងខ្ញុំ

សូមស្វាគមន៏ចូលមកកាន់ទំព័រអំពីហាងប៉ាដាង ស៊ី អឹម អេស!

ហាងប៉ាដាង ស៊ី អឹម អេស យើងខ្ញុំមានទទួលកម្មង់ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាកប៉ាដាងដែលមានគុណភាពល្អទៅតាមលេខ និងប្រភេទដែលលោកអ្នកត្រូវការ ជាចំនួនបោះដុំនិងរាយ ក្នុងរយៈពេលនិងតម្លៃសមរម្យ។

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

Tel: 071-3355-088

E-mail: cmsbearings@gmail.com

Website: http://www.cmsbearings.com